Do pobrania

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Wnioski do pobrania 2024

Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 2. Wniosek o dofinansowanie ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 4. Oświadczenia i załączniki

Sprzęt rehabilitacyjny

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia sprzęt rehabilitacyjny
 3. Oświadczenia i załączniki

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 2. Oświadczenia i załączniki

Turnus rehabilitacyjny

 1. Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 3. Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 4. Oświadczenia i zgoda wnioskodawcy

Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika
 2. Oświadczenia i załączniki

 

Dział ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 2. Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
 3. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka poza miejscem zamieszkania
 4. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
 5. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – zawodowa rodzina zastępcza
 6. Wniosek dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
 7. Oświadczenie o dochodzie dziecka
 8. Oświadczenie konto bankowe rodziny zastępczej
 9. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
 10. Wytyczne dotyczące zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
 11. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Wskazanie opiekuna usamodzielnienia
 2. Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia z akceptacją
 3. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawczej
 4. ANEKS do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 6. Oświadczenie o koncie bankowym
 7. Oświadczenie o niekaralności
 8. Oświadczenie o wyborze miejsca osiedlenia się
 9. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – RZ/PL
 10. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – MOW
 11. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie/rzeczówka – RZ/PL
 12. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie/rzeczówka – MOW
 13. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki
 14. Oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania nauki
 15. Zakończenie procesu usamodzielnienia
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia

*** Dokumenty od pkt 8-11 są jednocześnie załącznikami do wniosków o pomoc z tyt. kontynuacji nauki, usamodzielnienie i pomoc rzeczową.