Dział ds. Księgowo – Kadrowych

Dział ds. Księgowo – Kadrowych

Do zadań zespołu ds. księgowo – kadrowych należą sprawy kompleksowego planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie sprawozdawczości i jego realizacji, obsługi finansowo – księgowej PCPR, a w szczególności:

 1. koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu, koordynacja prac planistycznych;

 2. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, przekazywanie środków podległym dysponentom, sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych;

 3. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych przez podległe jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

 4. obsługa finansowo – księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych;

 5. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie  w tym zakresie z pozostałymi zespołami PCPR;

 6. miesięczne rozliczanie faktur;

 7. planowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych i opracowywanie sprawozdawczości w tym zakresie;

 8. organizowanie sporządzania, obiegu i archiwizowanie dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochroną mienia będącego w posiadaniu  jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikających z kosztów wykonywania zadań;

 9. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikających z kosztów wykonywania zadań;

 10. sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochroną mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozeznanie osób mających odpowiedzialność za to mienie;

 11. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

 12. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zwieranych przez jednostkę, postrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności o dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

 13. opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenie rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenie i rozliczania inwentaryzacji;

 14. kontrola legalności dokumentów dotyczących  wykonywania  budżetu oraz ich zmian;

 15. opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych w wykonywaniu budżetu oraz ich zmian;

 16. opracowywanie zbiorowych sprawozdań finansowych w wykonywaniu budżetu i analiz;

 17. zapewnienie szkolenia i doskonalenia  zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

 18. sporządzanie analiz i sprawozdań;