Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2019

Dzień Pracownika Socjalnego jest to polskie święto, które obchodzimy 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.

Od kilku lat, Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Ełckim jest szczególnym dniem dla wszystkich pracowników służb społecznych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i działających w podmiotach niepublicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ełku i Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu ełckiego zorganizowało w dniu 22 listopada br. uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten, był szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności nie tylko pracownikom socjalnym, ale też osobom, które na co dzień obcują i zmagają się z ludzkimi dramatami – ubóstwem, samotnością, chorobami i odrzuceniem. Podkreślona została, jakże ważna rola pracowników socjalnych w życiu każdego człowieka, że dzięki ich profesjonalizmowi, odporności psychicznej, zaangażowaniu i ogromnej wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka są bardzo często wzorem do naśladowania.

Obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ artystyczny przygotowany przez p. Hannę Gutowską wraz z uczniami – wolontariuszami z Zespołu Szkół nr. 2 w Ełku, za co składamy ogromne podziękowanie.

  

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Biała wstążka nie oznacza jedynie sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, to także zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował oraz milczał na temat przemocy wobec kobiet. Jest to największa na świecie akcja, prowadzona w ponad 55 krajach.

Początek to, przypadający na 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętniający zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia to dzień upamiętnienia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Te 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, kończy dzień 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”. Na dzień 07 grudnia 2019 r. przypada „Dzień Otwartych Drzwi” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. W godzinach 10:00-13:00 w siedzibie PCPR w Ełku (I piętro- pokój nr 4) odbywać się będzie dyżur pracownika, który będzie udzielać rad osobom doznającym przemocy.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w dniu 28 listopada 2019 r. rozdawać będą symboliczne białe wstążki. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W „Dniu Otwartych Drzwi” – 07 grudnia 2019 r. zapraszamy również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji oraz często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka może zgłosić się do udziału w Programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Oddziaływania korekcyjno-edukacyne przeznaczone są dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz może może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Matysiak:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, pok. 4

(I piętro), tel. 87-621-15-50.

UWAGA:

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok

Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

Wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego bardzo serdecznie zapraszamy

do skorzystania z naszej oferty i zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022” określa działania Powiatu Ełckiego w zakresie profilaktyki i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb oraz organizacji opieki zdrowotnej na lata 2020-2022, a przede wszystkim wyznacza kierunki i działa w obszarze zdrowia psychicznego oraz skupia się na działaniach dotyczących chorób psychicznych i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
– na stronie internetowej Powiatu Ełckiego
(www.powiat.elk.pl; bip.powiat.elk.pl) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (www.pcpr.elk.pl),

– w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Ełckiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, a także na Tablicy Ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Uwagi i opinie do „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 18 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019 r. do godziny 12.00 w formie:

1)  korespondencji elektronicznej e-mail na adres sekretariat@pcpr.elk.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),

2)  pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk,

3) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
ul. J. Piłsudskiego 5.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać uwagi i opinie znajduje się w załączniku do niniejszego Ogłoszenia.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej lub złożone po upływie ww. terminu zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 180 pkt 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Ełku.

1. Rodzaj zadania:

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowe ze środków budżetu powiatu polegające na:

 1. prowadzeniu 5 placówek socjalizacyjnych o liczbie miejsc nieprzekraczającej 14 osób w każdej placówce, w tym 4 miejsca interwencyjne,
 2. zapewnienie transportu oraz udziału wychowawcy/psychologa/pedagoga w przypadku konieczności odebrania małoletnich w celu umieszczenia w pieczy zastępczej.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Powinna ona w szczególności zawierać:

 1.  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania;
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. ogólną koncepcję działania placówek (planowane kierunki zmian w zakresie organizacji placówki, propozycje wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych istniejących placówek).

4. Do ofert należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawionego oraz jednostki wykonującej zadanie;
 3. oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania;
 4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2018 rok;
 5. kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie;
 6. informację o organizacji opieki na dziećmi (w szczególności: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia ze specjalistami, opieka nocna);
 7. informację o prowadzonych zajęciach z: psychologiem, pedagogiem, osobą prowadzącą terapię itp.;
 8. regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie;
 9. informację o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Ełcki w latach 2015-2018;
 10. aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);
 11. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);
 12. oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy;
 13. wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

6. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs”, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor PCPR – Iwona Nowakowska, nr tel. (087) 621-15-50. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Ełku. Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty rozpatrzone zostaną ciągu 7 dni od dnia, w której upłynął termin ich składania, przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

10. Zarząd Powiatu Ełckiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. spodziewane efekty – 30 pkt,
 2. koszt realizacji zadania – 20 pkt,
 3. sposób realizacji i innowacyjność – 20 pkt,
 4. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot – 15 pkt,
 5. zaangażowanie środków własnych – 15 pkt,

łącznie 100 pkt.

UWAGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuję, że 30 listopada 2019 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku. Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:              0-87 621-15-50 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
ul. J. Piłsudskiego 5, I piętro, pokój nr 3.
Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Do pobrania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON