Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Starosta Ełcki Marek Chojnowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Krok w przyszłość” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9 – Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej.

Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pochodzący z terenu powiatu ełckiego. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość projektu „Krok w przyszłość” wynosi 2 125 953,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 807 060,26 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 107 298,25 zł oraz środki z budżetu krajowego 211 594,74 zł. 

Powiat Ełcki po raz pierwszy otrzymał tak wysokie środki zewnętrzne na realizację wsparcia i promocji systemu pieczy zastępczej.

 

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I: 01.03.2024 r. – 31.08.2024 r.

 2. Moduł II: 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. (rok akademicki 2023/2024)

  02.09.2024 r. – 10.10.2024 r. (rok akademicki 2024/2025)

Wnioski do pobrania:

 1. Moduł I Obszar A zadanie 1

 2. Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3

 3. Moduł I Obszar A zadanie 4

 4. Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4

 5. Moduł I Obszar B zadanie 2

 6. Moduł I Obszar B zadanie 5

 7. Moduł I Obszar D

 8. Moduł I Obszar C zadanie 1

 9. Moduł I Obszar C zadanie 2

 10. Moduł I Obszar C zadanie 3

 11. Moduł I Obszar C zadanie 4

 12. Moduł I Obszar C zadanie 5

 13. Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem systemu SOW (więcej informacji na stronie www.sow.pfron.org.pl).

Dnia 15 grudnia 2023 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie świątecznych prezentów dzieciom, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz różnego rodzaju ośrodkach opiekuńczych, tj. Placówce opiekuńczo-wychowaczej Domu św. Faustyny w Ełku, Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku, DPS „Tęczowy Dom” w Ełku.

Fundacja „Podaruj Gwiazdkę” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku spełnili marzenia dzieci i młodzieży.

Listy do Świętego Mikołaja trafiły prosto do Koordynator fundacji – Aleksandry Kolendo, która przy współpracy z ludźmi dobrego serca spełniła wszystkie dziecięce marzenia.

Pani Aleksandra Kolendo oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przekazali dzieciom około 300 paczek.

Uroczystą galę wręczenia świątecznych prezentów otworzył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Anna Brdys, Kierownik Działu Ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie Ewelina Gronek-Iwaszko oraz przybyli goście: Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Ełcki Marek Chojnowski, Wicestarosta Robert Dawidowski oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego Bożenna Puławska. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku pod opieką Pani Elżbiety Wesołowskiej.

Radość dzieci nie miała końca!

 

 

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.

Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”.

Dnia 09 grudnia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku organizowany jest „Dzień Otwartych Drzwi” . W godzinach 10:00-12:00 w siedzibie PCPR w Ełku (III piętro – wejście od tyłu budynku) odbywać się będzie dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy udzielą rad osobom doznającym przemocy.

W „Dniu Otwartych Drzwi” – 09 grudnia 2023 r. zapraszamy również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji, często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka, może zgłosić się do udziału w programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez tut. Centrum. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny. W okresie 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r. osobom zgłaszającym się do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym zostanie przekazana informacja nt. kampanii „Biała Wstążka” oraz wręczony zostanie symbol kampanii, tj. biała wstążka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok. Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest bezpłatne.

Dzień Otwartych Drzwi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

dnia 09.12.2023 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie tutejszego Centrum,

organizuje dyżur pracownika socjalnego oraz psychologa

dla osób dotkniętych przemocą

oraz nieradzących sobie z kontrolowaniem negatywnych emocji.

 

W dniach 25.11.2023 r. – 10.12.2023 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00)

pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (87) 621 – 15 – 50.

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W EŁKU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 5, tel. 87 621 15 50, email: sekretariat@pcpr.elk.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Michała Cupiała – e-mail: iod@pcpr.elk.pl


CEL, PODSTAWA PRAWNA i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


1.   Wynika z przepisów prawa (podanie danych w poniższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług PCPR):


-       w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców i innych zadań przyznanych ustawowo PCPR


W tym przypadku dane osobowe, takie jak:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane sytuacji życiowej, materialnej, finansowej oraz inne dane osobowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e i art. 10 RODO w związku z przepisami ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.


-       w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.


-       w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących w PCPR zasad rachunkowości.


 2.   Na podstawie wyrażonej zgody:

 • w przypadku dobrowolnego podania PCPR większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt,
 • w przypadku publikacji wizerunku w przestrzeni publicznej, w tym na stronach internetowych dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 • Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 3.   W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:


- w celu przygotowania i realizacji podpisanej umowy


Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji;


- w celu rozliczenia zawartej umowy


W ramach czynności związanych z rozliczaniem zawartych umów, jak również kontrolą prawidłowości ich wykonania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.


Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


ODBIORCY DANYCH:


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną, w tym: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, podmioty szkoleniowe, instytucje oświatowe, Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki zdrowia/placówki medyczne, organy administracji rządowej, organy ścigania, sądy.


Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz PCPR, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:


W związku z przetwarzaniem danych przez PCPR, przysługują Pańswtu następujące prawa (w celu ich realizacji należy skontaktować się PZPR)

 1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora lub prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa lub pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155