Aktualności

DIAMENT DOBROCI SERCA WRĘCZONY

W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku organizowana jest Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Podczas wydarzenia wręczane są statuetki „Diament Dobroci i Serca” dla wyróżnionych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Tegoroczna IX edycja Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się dnia 06 czerwca 2024 r. w Olsztynie. Podczas uroczystości wyróżniono rodziny zastępcze z całego województwa.

Statuetki „Diament Dobroci i Serca”są wyrazem wdzięczności za trud codziennej pracy oraz zaangażowanie w pomoc i opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.

W bieżącym roku statuetkami uhonorowano dwa rodzinne domy dziecka z powiatu ełckiego; Państwo Mariolę i Zdzisława Żyluk oraz Ewę i Edwarda Moroz.

Szczególne podziękowania oraz wyrazy uznania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka przekazała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Anna Brdys.

W konferencji wzięła udział aktorka filmowa i teatralna, ambasador dobrej woli UNICEF Magdalena Różczka, która od kilku miesięcy prowadzi fundację „Ukochani” promującą oraz wspierającą rodzicielstwo zastępcze.

Wydarzenie odbyło się w akompaniamencie młodych artystów z pracowni piosenki Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

 

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, przypadającego na dzień 30 maja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w dniu 04 czerwca 2024 r. zorganizowało uroczyste spotkanie z rodzinami zastępczymi zawodowymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych: Joanną Beatą Ćwiek i Marcinem Chilickim. Na uroczystości oprócz przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek obecni również byli: starosta ełcki Marek Chojnowski, wicestarosta ełcki Małgorzata Kopiczko, etatowy członek Zarządu Powiatu Ełckiego Andrzej Bezdziecki, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda, radna powiatu ełckiego – przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Ewelina Truszkowska oraz dyrektor Anna Brdys wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Uroczystość rozpoczęła oraz poprowadziła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku:

Dyrektor PCPR podziękowała przedstawicielom rodzin zastępczych oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych za ich oddanie, entuzjazm oraz gotowość niesienia pomocy najmłodszym.

Podczas uroczystości wręczono rodzicom zastępczym oraz dyrektorom placówek podarunki. Wicestarosta Ełcki Małgorzata Kopiczko uroczyście odczytała spersonalizowane wiersze, napisane przez pracowników PCPR w Ełku, będące wyrazem podziękowań za pełnienie wyjątkowej misji na rzecz dzieci.
O tym, jak wiele rodzice zastępczy znaczą w życiu dzieci, podkreślił starosta ełcki Marek Chojnowski oraz radna powiatu ełckiego Ewelina Truszkowska.

Zwieńczeniem uroczystości był występ utalentowanej Amelii – podopiecznej rodzinnego domu dziecka w Rękusach oraz wspólne świętowanie i delektowanie się tortem przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Warmińsko- Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ogłosił kolejny nabór o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku do dnia 10.06.2024 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wniosek – Pobierz

RODO – RODO

 

Powiat Ełcki uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Krok w przyszłość”.

Projekt jest realizowany w celu poprawy jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych.

W ramach działań projektowych planuje się utworzenie: Klubu Rodzica dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, powołanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, organizację zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (5-12 lat), indywidualne poradnictwo specjalistyczne (według rozeznanych potrzeb uczestników projektu), zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, tj.: organizację obchodów dnia pieczy zastępczej, organizację spotkań mikołajkowych, warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe; organizację wyjazdów rozwojowych dla rodzin, obozów profilaktyczne dla młodzieży. Ponadto planowane jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz objęcie ww. osób wsparciem doradcy ds. usamodzielnienia, coacha, streetworkera, tworzenie ścieżek aktywizacyjno-edukacyjnych. W ramach wsparcia kadry pracującej w obszarze pieczy zastępczej planowane jest szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla trenerów programu PRIDE.

Projekt przewiduje również promocję i popularyzację idei rodzicielstwa zastępczego.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadra pracująca w obszarze pieczy zastępczej. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Efektem projektu będzie poprawa jakości usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej na terenie powiatu ełckiego.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu „Krok w przyszłość” : 2 125 953,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 807 060,26

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym Starosta Ełcki Marek Chojnowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Krok w przyszłość” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9 – Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej.

Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, pochodzący z terenu powiatu ełckiego. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość projektu „Krok w przyszłość” wynosi 2 125 953,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 807 060,26 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 107 298,25 zł oraz środki z budżetu krajowego 211 594,74 zł. 

Powiat Ełcki po raz pierwszy otrzymał tak wysokie środki zewnętrzne na realizację wsparcia i promocji systemu pieczy zastępczej.

 

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W EŁKU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 5, tel. 87 621 15 50, email: sekretariat@pcpr.elk.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Michała Cupiała – e-mail: iod@pcpr.elk.pl


CEL, PODSTAWA PRAWNA i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


1.   Wynika z przepisów prawa (podanie danych w poniższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług PCPR):


-       w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców i innych zadań przyznanych ustawowo PCPR


W tym przypadku dane osobowe, takie jak:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane sytuacji życiowej, materialnej, finansowej oraz inne dane osobowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e i art. 10 RODO w związku z przepisami ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.


-       w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.


-       w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących w PCPR zasad rachunkowości.


 2.   Na podstawie wyrażonej zgody:

  • w przypadku dobrowolnego podania PCPR większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt,
  • w przypadku publikacji wizerunku w przestrzeni publicznej, w tym na stronach internetowych dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
  • Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 3.   W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:


- w celu przygotowania i realizacji podpisanej umowy


Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji;


- w celu rozliczenia zawartej umowy


W ramach czynności związanych z rozliczaniem zawartych umów, jak również kontrolą prawidłowości ich wykonania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.


Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


ODBIORCY DANYCH:


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną, w tym: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, podmioty szkoleniowe, instytucje oświatowe, Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki zdrowia/placówki medyczne, organy administracji rządowej, organy ścigania, sądy.


Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz PCPR, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:


W związku z przetwarzaniem danych przez PCPR, przysługują Pańswtu następujące prawa (w celu ich realizacji należy skontaktować się PZPR)

  1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
  2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
  3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora lub prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa lub pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155