Aktualności

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje o możliwości
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę
prawnego w siedzibie tut. Centrum w dniach: środa, piątek  w godzinach
7.00 – 15.00
 

Wszystkim dzieciom i tym małym i tym dużym

życzymy uśmiechu na każdy dzień

Warmińsko – Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ogłosił kolejny nabór o przyznanie środków finansowych na realizacje programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku do dnia 09.06.2023 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

WNIOSEKpobierz

RODOpobierz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 oraz teren powiatu ełckiego;

Planowany początek zatrudnienia: maj 2023 r.

Warunki pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

Główne obowiązki :

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną planu pomocy dziecku.;

 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

   

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 3. koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

  – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  – wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  – nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  z dostępem ograniczonym;

  – daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

 2. znajomość przepisów prawa z zakresu: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. aktywność w działaniu, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność;

 4. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 5. wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom), kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,

 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób nepełnosprawnych w PCPR:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi powyżej 6%.

Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu ), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 2. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, I piętro, sekretariat, w godzinach od 7.00 do 14.00

 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przez okres 3 miesięcy.

 5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 6. Oferty odrzucone ze względów formalnych- zostaną zwrócone kandydatom.

 7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, będą odesłane.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dnych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez Dyrekora jednostki- Annę Brdys tel. 87 621 15 50, email: pcpr@powiat.elk.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR w Ełku możliwy pod adresem email: iod@pcpr.elk.pl

3. Cel przetwarzania danych: Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

4. Dane obowiązkowe: Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, w której kandydat będący osobą niepełnosprawną, chce skorzystać z prawa do pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.

5. Dane nieobowiązkowe:

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego naboru.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych lub nie umieszczenia Pani/a danych w protokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych kandydatów, dokumenty będą zwrócone.

 2. W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty będą odsyłane kandydatom lub odbierane osobiście przez kandydatów.

7. Informacja o odbiorcach danych:

Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą danych osobowych kandydata, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

8. Przysługujące prawa:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: pcpr@powiat.elk.pl Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę – pobierz

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W EŁKU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 5, tel. 87 621 15 50, email: sekretariat@pcpr.elk.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:


Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Michała Cupiała – e-mail: iod@pcpr.elk.pl


CEL, PODSTAWA PRAWNA i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


1.   Wynika z przepisów prawa (podanie danych w poniższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług PCPR):


-       w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców i innych zadań przyznanych ustawowo PCPR


W tym przypadku dane osobowe, takie jak:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane sytuacji życiowej, materialnej, finansowej oraz inne dane osobowe niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e i art. 10 RODO w związku z przepisami ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.


-       w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.


-       w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych


W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących w PCPR zasad rachunkowości.


 2.   Na podstawie wyrażonej zgody:

 • w przypadku dobrowolnego podania PCPR większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt,
 • w przypadku publikacji wizerunku w przestrzeni publicznej, w tym na stronach internetowych dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 • Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 3.   W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:


- w celu przygotowania i realizacji podpisanej umowy


Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji;


- w celu rozliczenia zawartej umowy


W ramach czynności związanych z rozliczaniem zawartych umów, jak również kontrolą prawidłowości ich wykonania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.


Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


ODBIORCY DANYCH:


Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną, w tym: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, podmioty szkoleniowe, instytucje oświatowe, Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki zdrowia/placówki medyczne, organy administracji rządowej, organy ścigania, sądy.


Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz PCPR, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:


W związku z przetwarzaniem danych przez PCPR, przysługują Pańswtu następujące prawa (w celu ich realizacji należy skontaktować się PZPR)

 1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora lub prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa lub pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155