Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie Nr 4/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

z dnia 18.02.2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Panią Joannę Ejsmont jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2

  1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności, o którym mowa w § 1, należą w szczególności zadania związane z:

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku;

  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej;

  3. monitorowaniem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji jego zadań.

§ 3

Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, podlega Dyrektorowi PCPR.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.