Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym poprzez:

 • pobudzanie aktywności społecznej,

 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

 • likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,

 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku dofinansowywane jest:

 1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 3. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

 4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
 5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aby skorzystał z dofinansowania niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich

Bariery architektoniczne

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia zakłócające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu.

W ramach likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np. przystosowanie łazienki czy wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte są w zasadach udzielania dofinansowań na dany rok.

Nie dofinansowujemy np.: dociepleń budynków, wymiany dachu, ogrodzenia posesji.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Ełcki w danym roku otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 95 % całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych. Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w wysokości co najmniej 5 %.

Bariery techniczne

 

 

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

W ramach likwidacji barier technicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np: pompę insulinową, podnośnik, papier brajlowski.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte są w zasadach udzielania dofinansowań na dany rok.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Ełcki w danym roku otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczy? 95 % całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych.
Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w wysokości co najmniej 5 %.
Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3lata.

 

Bariery w komunikowaniu się

 

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Do barier w komunikowaniu się zaliczane są wszelkie ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np: maszynę brajlowską, komputer,

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte są w zasadach udzielania dofinansowań na dany rok.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Ełcki w danym roku otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 95 % całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych. Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w wysokości co najmniej 5 %.

Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dofinansowywanych przez PCPR należą m.in. wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki, protezy kończyn górnych i dolnych, aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, cewniki.

Wysokość dofinansowania

 • 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

UWAGA

Nie dofinansowujemy sprzętu, który został zakupiony przez osobę niepełnosprawną bez limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

Sprzęt rehabilitacyjny

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioski dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w związku z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np: rowerki rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, wanny do hydromasażu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte są w zasadach udzielania dofinansowań na dany rok.

Wysokość dofinansowania

do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego nie jest wymagane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Turnusy rehabilitacyjne

 

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są aktywną formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawą sprawności, wyrobienie zaradności oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i ustala się ją w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Wysokość dofinansowania może być zmniejszona, jeżeli dochód na osobę przekracza przyjęte w danym kwartale kryterium dochodowe.
Z dofinansowania może skorzystać również opiekun osoby niepełnosprawnej, jeśli lekarz uwzględni w dokumentacji potrzebę jego obecności.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarte są w zasadach udzielania dofinansowań na dany rok.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

 

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów całkowitych planowanego przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie musi posiadać środki własne uzupełniające przyznane dofinansowanie w wysokości min. 40%. środki te mogą pochodzić ze składek członkowskich i innych źródeł poza PFRON.

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

 

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi do 7 godzin dziennie, łącznie 35 godzin tygodniowo. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym. Terapia przebiega zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym dla każdego uczestnika przez radą programową warsztatu. Czas trwania rehabilitacji zależy przede wszystkim od efektów osiąganych przez osobę niepełnosprawną. Rada Programowa dokonuje co najmniej jeden raz w roku oceny realizacji indywidualnego programu. Obecnie w Warsztatach terapii Zajęciowe jest 45 uczestników.

Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, ubiegająca się o przyjęcie do warsztatu powinna posiadać w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do tego rodzaju rehabilitacji oraz powinna złożyć do WTZ podanie z prośbą o przyjęcie.