Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2020

 

Kampania „Biała Wstążka” – 2020

Trwa kampania społeczna „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Kampania, począwszy od 1991 roku, odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia.

Kampania „Biała wstążka” została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest to największa na świecie akcja, prowadzona w ponad 55 krajach.

Początek to, przypadający na 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętniający zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia to dzień upamiętnienia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, twierdząc iż nie udało mu się ukończyć studiów technicznych, ponieważ to właśnie dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata po tragicznym wydarzeniu w Montrealu kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Te 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, kończy dzień 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jak co roku uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka”. Na dzień 05 grudnia 2020 r. (sobota) przypada „Dzień Otwartych Drzwi” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 dyżur pracownika, który będzie udzielać rad osobom doznającym przemocy będzie odbywać się telefonicznie pod nr telefonu: 514 159 429. Dyżur pracownika odbywać się będzie od godz. 9.00 do godz. 15.00.

W dniu 05 grudnia 2020 r. zapraszamy do kontaktu również osoby, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji oraz często są sprawcami przemocy w rodzinie oraz w swoim najbliższym otoczeniu. Osoba taka może zgłosić się do udziału w Programie korekcyjno-eduakacyjnym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Oddziaływania korekcyjno-edukacyne przeznaczone są dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań oraz może może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panią Arletą Gutowską:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, pok. 4

(I piętro), tel. 87-621-15-50 lub 514 159 429.

UWAGA:

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok.

W związku z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem choroby zakaźnej Covid-19 zajęcia odbywają się w trybie online.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

Wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego bardzo serdecznie zapraszamy

do skorzystania z naszej oferty i zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przypomina, iż 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2021 rok.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowanie zadanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

WNIOSEK NA 2021 r. – POBIERZ

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniu 31.07.2020 r. Powiat Ełcki reprezentowany przez Pana Marka Chojnowskiego – Starostę Ełckiego podpisał Umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marcina Jastrzębskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-I.3144.28.6.2020 na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Ełcki z przeznaczeniem na realizację w/w projektu pozyskał środki finansowe  w wysokości 796 500,00 zł w tym: 671 290,00 zł to środki z EFS, kwota 125 210,00 zł pochodzi ze środków Krajowych.

Na podstawie Uchwały nr 16.63.2020 z dnia 09 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu Ełckiego Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, została upoważniona do realizacji ww. Projektu na terenie powiatu ełckiego.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów.

Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

W ramach realizacji zadania zakupiono: 250 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 20 sztuk drukarek, 2 sztuki oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki – 16 000 sztuk, rękawiczki – 24 050 sztuk, płyn do dezynfekcji – 300 litrów) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz ich opiekunom.

Sprzęt komputerowy oraz zakupione urządzenia przez 5 lat będą własnością powiatu ełckiego i zostaną użyczone rodzinom i placówkom.

W ramach realizacji projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wsparciem zostało objętych 139 rodzin zastępczych, 228 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej (53 dzieci), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Ełku (7 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Starych Juchach (4 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach (12 dzieci).

W dniu 28 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Panu Marcinowi Chilickiemu Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej w bezpłatne użyczenie 50 sztuk sprzętu komputerowego oraz środki ochrony indywidualnej dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek.

Dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Pani Joannie Ćwiek – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego 7 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej. Tego samego dnia przekazano również 9 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej Pani Dorocie Klukowskiej prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach.

Sprzęt komputerowy i środki ochrony indywidualnej sukcesywnie przekazywane będą rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowaczym wg. przyjętego harmonogramu.

Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będzie mogła wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje m.in.:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Wnioski do PCPR w Ełku można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem SOW (System Obsługi Wsparcia).

Załączniki do wniosku MODUŁ III

  1. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży)
  3. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej w imieniu której występuje opiekun prawny.
  4. Oświadczenia wnioskodawcy.
  5. Oświadczenie/zgoda dane osobowe/RODO.

WNIOSEK MODUŁ III – POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy – POBIERZ

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup