Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2023

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 oraz teren powiatu ełckiego;

Planowany początek zatrudnienia: maj 2023 r.

Warunki pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

Główne obowiązki :

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną planu pomocy dziecku.;

 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

   

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 3. koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

  – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  – wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  – nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  z dostępem ograniczonym;

  – daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

 2. znajomość przepisów prawa z zakresu: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. aktywność w działaniu, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność;

 4. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 5. wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom), kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,

 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób nepełnosprawnych w PCPR:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi powyżej 6%.

Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu ), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 2. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, I piętro, sekretariat, w godzinach od 7.00 do 14.00

 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przez okres 3 miesięcy.

 5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 6. Oferty odrzucone ze względów formalnych- zostaną zwrócone kandydatom.

 7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, będą odesłane.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dnych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez Dyrekora jednostki- Annę Brdys tel. 87 621 15 50, email: pcpr@powiat.elk.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR w Ełku możliwy pod adresem email: iod@pcpr.elk.pl

3. Cel przetwarzania danych: Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

4. Dane obowiązkowe: Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, w której kandydat będący osobą niepełnosprawną, chce skorzystać z prawa do pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.

5. Dane nieobowiązkowe:

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego naboru.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych lub nie umieszczenia Pani/a danych w protokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych kandydatów, dokumenty będą zwrócone.

 2. W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty będą odsyłane kandydatom lub odbierane osobiście przez kandydatów.

7. Informacja o odbiorcach danych:

Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą danych osobowych kandydata, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

8. Przysługujące prawa:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: pcpr@powiat.elk.pl Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę – pobierz

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup