Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba etatów: 2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 oraz teren powiatu ełckiego;

Planowany początek zatrudnienia: maj 2023 r.

Warunki pracy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

Główne obowiązki :

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną planu pomocy dziecku.;

 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

   

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 3. koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

  – nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  – wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  – nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

  z dostępem ograniczonym;

  – daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

 2. znajomość przepisów prawa z zakresu: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. aktywność w działaniu, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność;

 4. sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 5. wysoka kultura osobista;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom), kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,

 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób nepełnosprawnych w PCPR:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi powyżej 6%.

Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu ), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 2. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, I piętro, sekretariat, w godzinach od 7.00 do 14.00

 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przez okres 3 miesięcy.

 5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 6. Oferty odrzucone ze względów formalnych- zostaną zwrócone kandydatom.

 7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, będą odesłane.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dnych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez Dyrekora jednostki- Annę Brdys tel. 87 621 15 50, email: pcpr@powiat.elk.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR w Ełku możliwy pod adresem email: iod@pcpr.elk.pl

3. Cel przetwarzania danych: Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

4. Dane obowiązkowe: Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, w której kandydat będący osobą niepełnosprawną, chce skorzystać z prawa do pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.

5. Dane nieobowiązkowe:

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego naboru.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku nie spełnienia wymagań formalnych lub nie umieszczenia Pani/a danych w protokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych kandydatów, dokumenty będą zwrócone.

 2. W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty będą odsyłane kandydatom lub odbierane osobiście przez kandydatów.

7. Informacja o odbiorcach danych:

Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą danych osobowych kandydata, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

8. Przysługujące prawa:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: pcpr@powiat.elk.pl Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę – pobierz