RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku reprezentowane przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@pcpr.elk.pl, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.

 1. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Dyrektora Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe

przetwarzane są:

– w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d) RODO,

– ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

przez Dyrektora PCPR władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa –

państwa dane osobowe przetwarzane są:

– w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

– ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o

charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

– w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

– na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

– ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwianie

spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie np. składanie wniosków – państwa dane

osobowe przetwarzane są:

– wyłącznie w celu realizacji sprawy wchodzącej w zakres Dyrektora PCPR

– na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne,

– w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które

będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Ełku.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

b) przez okres wymagany przepisami prawa,

c) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 1. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.