Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie

1. Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy:

 1. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,

 2. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

 3. prowadzanie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,

 6. zapewnienie rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

 7. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

 8. sporządzanie opinii o kandydatach na rodziców zastępczych,

 9. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

 10. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

 11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

 12. współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,

 13. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

 14. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,

 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

 17. opracowywanie 3- letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej,

 18. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

 19. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu pomocy dziecku,

 20. wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez Dyrektora PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,

 21. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,

 22. opiniowanie przeniesienia dziecka z placówki do innej placówki tego samego typu,

 23. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu rozwój specjalistycznego wsparcia,

 24. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 25. pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i unijnych,

 26. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

 27. nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo- wychowawczymi,

 28. przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.

2. Do zadań Zespołu ds. Pomocy Instytucjonalnej i Świadczeń należy:

 1. wydawanie skierowań małoletnich do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego,

 2. wydawanie skierowań do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowej Wsi Ełckiej,

 3. nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

 4. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności oraz zawieraniem porozumień z powiatami, na terenie których przebywają w pieczy zastępczej dzieci pochodzące z terenu powiatu ełckiego,

 5. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności oraz zawieraniem porozumień z powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego,

 6. prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez gminy, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego lub za które powiat ełcki ponosi koszty utrzymania,

 7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich , zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

 8. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

 9. planowanie środków finansowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz z usamodzielnieniem wychowanków ,

 10. przygotowywanie i realizacja projektów z zakresu pomocy usamodzielniającym się wychowankom,

 11. ustalanie odpłatności oraz zwolnienia z odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,

 12. udzielanie pomocy w formie poradnictwa ofiarom przemocy domowej,

 13. realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy,

 14. opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,

 15. sporządzanie sprawozdań finansowych z udzielonej pomocy rodzinom zastępczym i wychowankom, wniosków na Zarząd w zakresie dotyczącym pracy działu, obsługa systemów informatycznych obowiązujących w pomocy społecznej,

 16. przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,

 17. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

 18. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

3. Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

 1. podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, w tym:

 • udzielanie pomocy w formie poradnictwa socjalnego i prawnego,

 • udzielanie pomocy psychologicznej poprzez przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

 • zapewnienie schronienia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte przemocą domową,

 • diagnozę sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania, podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.