Dział ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Dział ds. Pomocy Społecznej, Dział ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, Usamodzielnień i Świadczeń

Dział ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dział ds. Instytucjonalnej pieczy zastępczej, usamodzielnień i świadczeń

Dział ds. Pomocy Społecznej

1. Dział ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizuje następujące zadania:

1. Zadania wynikające z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zlecone z zakresu administracji rządowej),

2. Ustalanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (zlecone z zakresu administracji rządowej),

3. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

4. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

5. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

6. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

7. Współdziałanie, nadzór, kontrola nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz placówkami wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

8. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

9. Organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,

10. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,

11. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

12. Ustalanie wysokości świadczeń związanych z pieczą zastępczą (szkolenia, usamodzielnienia, comiesięczna pomoc),

13. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

14. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o dłużnikach,

15. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

16. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

17. Wykonywanie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do którego zadań w szczególności należy:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

18. Do zadań psychologa w szczególności należy:

1) zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności grup wsparcia,

2) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa psychologicznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałaniu zjawiska wypalenia zawodowego,

3) zapewnienie wsparcia psychologicznego dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej,

4) prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,

5) badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze,

6) kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,

7) praca w środowisku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka,

8) sporządzanie diagnoz psychologicznych dzieci i funkcjonujących rodzin zastępczych,

9) wsparcie i współpraca z zespołem pieczy zastępczej.

2. Do zadań Działu ds. Pomocy Społecznej należy:

1. Praca socjalna z usamodzielniającymi się wychowankami z domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich oraz okręgowego ośrodka wychowawczego,

2. Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3. Prowadzenie dokumentacji małoletnich przebywających w „Domu Św. Faustyny”,

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,

5. Nadzór nad realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy,

6. Uczestniczenie w Zespołach Interdyscyplinarnych na terenie Powiatu Ełckiego,

7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej- celem ustalenia odpłatności za pobyt w DPS „Tęczowy Dom” w Ełku oraz osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy, schroniska dla nieletnich oraz okręgowy ośrodek wychowawczy celem przyznania pomocy na kontynuację nauki, usamodzielnienie bądź zagospodarowanie,

8. Analiza potrzeb środowiska rodzin zastępczych w zakresie przewidzianym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9. Zapewnienie rodzinom zastępczym poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji,

10. Praca w środowisku rodzin zastępczych,

11. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych,

12. Organizacja zespołów do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi,

14. Przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku w rodzinach nie objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

15. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji Powiatowego programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

3. Do zadań Działu ds. Instytucjonalnej Pieczy zastępczej, Usamodzielnień i Świadczeń należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności oraz zawieraniem porozumień z powiatami, na terenie których przebywają w pieczy zastępczej dzieci pochodzące z terenu powiatu ełckiego,

2. Prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem odpłatności oraz zawieraniem porozumień z powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego,

3. Prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez gminy, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego lub za które powiat ełcki ponosi koszty utrzymania,

4. Wydawanie skierowań małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego,

5. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

6. Planowanie środków finansowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz z usamodzielnieniem wychowanków,

7. Sporządzanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka,

8. Sporządzanie zestawień pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i rodzinnym domom dziecka,

9. Przygotowywanie inf. i sprawozdań z wydatków środków finansowych na pomoc dla rodzin zastępczych,

10. Przygotowywanie sprawozdań finansowych związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.