Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.elk.pl

Data publikacji strony internetowej: 29-05-2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 24-01-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marta Herbszt , adres e-mail: herbszt.m@pcpr.elk.pl, telefon: 87 621 15 50.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.

Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Piłsudskiego. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście z windą od strony I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego.

Budynek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kilińskiego 36, 19-300 Ełk jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kilińskiego z podjazdem do wózków inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

W obydwu budynkach szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

w budynku PCPR na każde piętro można wjechać windą, korytarze są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością.

Dostosowanie wind

W budynku PCPR znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem PCPR nie ma parkingu na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się parking na którym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w urzędzie pod nr telefonu 87 621 15 50 lub za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: pocztę elektroniczną na adres e-mail: pcpr@powiat.elk.pl . Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Jeszcze większa dostępność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych