Jesteś tutaj:

Autor: admin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór o przyznanie środków finansowych na realizacje programu pn. „Zajęcia klubowe WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku od dnia 01.11.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. Szczegółowe informacje na temat programu, dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

WNIOSEK o przyznanie środków PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż otrzymało dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku lub za pomocą systemu SOW.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż z dniem 03.08.2022 r. uruchomiony został w systemie SOW (system obsługi wsparcia) nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na następujące programy:

1.  ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność’’ Dostępne mieszkanie
2. ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność’’ Mieszkanie dla absolwenta

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność’’ Dostępne mieszkanie – Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Beneficjent w ramach programu  może ubiegać się o dofinansowanie do zamiany lub do zakupu mieszkania – na pozbawione barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
  Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r. przez system SOW (www.sow.pfron.org.pl).

,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność’’ Mieszkanie dla absolwenta – Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Beneficjent w ramach programu może ubiegać się o dofinansowanie do kosztów wynajmu (w okresie 36 miesięcy) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
  Realizatorem programów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r. przez system SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Szczegółowe wytyczne oraz informacje dotyczące realizacji w/w programów dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl.

Powiatowa Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Maj – to miesiąc, w którym obchodzi się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, w związku z tym 17 maja 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zorganizowało konferencję, na którą zaproszono przedstawicieli różnych instytucji z terenu naszego powiatu oraz rodziny zastępcze.

Konferencję otworzyła Anna Brdys – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, która podziękowała rodzinom zastępczym za ich pracę i zachęciła wszystkich obecnych do refleksji w jaki sposób wspierać rodziny zastępcze, gdyż to najlepsza forma opieki dla dzieci, które muszą wychowywać się poza środowiskiem biologicznym. Podkreśliła, że choć tworzenie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego jest zadaniem przypisanym powiatowi, to jego realizacja nie jest możliwa bez zaangażowania osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego, a przede wszystkim: władzami Powiatu Ełckiego, Miejskimi i Gminnymi Pomocy Ośrodkami Społecznej, Wydziałem Polityki Społecznej Miasta Ełku, Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, służbami mundurowymi, Sądem Rejonowym.

Całość uroczystości uświetniła Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Wojciechowska, która osobiście podziękowała rodzinom za ich trud oraz zaangażowanie.

Serdecznym gestem dla przybyłych rodziców zastępczych był list gratulacyjny nadesłany przez Panią Małgorzatę Kopiczko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, która porównała rodzicielstwo zastępcze z misją i powołaniem.

Wystąpienia okolicznościowe nt. wartości w rodzinie wygłosili zaproszeni goście: Pan Piotr Artur Gajewski – Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Pan Grzegorz Gawrych – Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów, Pani Ewa Moroz – Prowadząca Rodzinny Dom Dziecka.

Rodziny zastępcze obecne na konferencji otrzymały osobiste podziękowania od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W uroczystości uczestniczyła rodzina zastępcza z Ukrainy wraz z podopiecznymi, którzy przedstawili przybyłym gościom poruszający występ artystyczny pieśni wykonanej w ojczystym języku. Dopełnieniem artystycznym uroczystości był występ Pana Emiliana Mankiewicza wykonany na pianinie.

List gratulacyjny Senator Małgorzaty Kopiczko

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I: 01.03.2022 r. – 31.08.2022 r.
 2. Moduł II: 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. (sem. letni)

  05.09.2022 r. – 10.10.2022 r. (sem. zimowy)

Wnioski do pobrania:

 1. Moduł I Obszar A zadanie 1
 2. Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3
 3. Moduł I Obszar A zadanie 4
 4. Moduł I Obszar B zadanie 1, 3 i 4
 5. Moduł I Obszar B zadanie 2
 6. Moduł I Obszar B zadanie 5
 7. Moduł I Obszar D
 8. Moduł I Obszar C zadanie 1
 9. Moduł I Obszar C zadanie 2
 10. Moduł I Obszar C zadanie 3
 11. Moduł I Obszar C zadanie 4
 12. Moduł I Obszar C zadanie 5
 13. Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem bezpłatnego systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r?

Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż od 01 stycznia 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowo przyjęte do rodziny zastępczej dziecko, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala na na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Mając powyższe na uwadze PCPR w Ełku przyznane w ubiegłym roku świadczenie wychowawcze, wypłaci rodzinom zastępczym do dnia 31 maja 2022 r.

Po upływie okresu świadczeniowego przypadającego na okres 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. – wniosek na kolejny okres świadczeniowy należy złożyć wyłącznie w oddziale ZUS w Ełku.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5,

19-300 Ełk,

 tel. 87 621 15 50

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
 Rodzina zastępcza:

 • spokrewniona – babcia, dziadek, rodzeństwo dziecka;

 • niezawodowa – osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej);

 • zawodowa (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej) w tym:
  pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (rodzina, w której dziecko przebywa na czas unormowania sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4 miesiące, w uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy);
  specjalistyczna (rodzina, w której przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • Rodzinny Dom Dziecka.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, wymagane jest przedłożenie dokumentów:

 1. zaświadczenia lekarskiego z informacją o stanie zdrowia;

 2. opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;

 • przebywają na terytorium Polski;

 • posiadają stałe źródło dochodu;

 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
  wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa;

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, tj:

  – 746,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

  – 1131,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

  – dodatek wychowawczy w wys. 500,00 zł miesięcznie do 18 r. ż.;

 • Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.

 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie;

 • świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo;

 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • inne wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Centrum, gdzie uzyskają Państwo  informację i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku
J. Piłsudskiego 5

19-300 Ełk

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup