Powiat Ełcki uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Krok w przyszłość”.

Projekt jest realizowany w celu poprawy jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych.

W ramach działań projektowych planuje się utworzenie: Klubu Rodzica dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, powołanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, organizację zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (5-12 lat), indywidualne poradnictwo specjalistyczne (według rozeznanych potrzeb uczestników projektu), zajęcia edukacyjno-integracyjne dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, tj.: organizację obchodów dnia pieczy zastępczej, organizację spotkań mikołajkowych, warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe; organizację wyjazdów rozwojowych dla rodzin, obozów profilaktyczne dla młodzieży. Ponadto planowane jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu wspomaganym dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz objęcie ww. osób wsparciem doradcy ds. usamodzielnienia, coacha, streetworkera, tworzenie ścieżek aktywizacyjno-edukacyjnych. W ramach wsparcia kadry pracującej w obszarze pieczy zastępczej planowane jest szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla trenerów programu PRIDE.

Projekt przewiduje również promocję i popularyzację idei rodzicielstwa zastępczego.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, wychowankowie pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadra pracująca w obszarze pieczy zastępczej. Łącznie ze wsparcia skorzysta 315 osób.

Efektem projektu będzie poprawa jakości usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej na terenie powiatu ełckiego.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu „Krok w przyszłość” : 2 125 953,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 807 060,26