Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

2017-11-16 11:04:39

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych w mieście Ełk poprzez aktywne włączenie społeczne i wsparcie rewitalizacji fizycznej części obszaru rewitalizacji „Śródmieście – Centrum” z przeznaczeniem na cele społeczne.

Celami szczegółowymi są – poprawa funkcjonalności usług społecznych dla obszarów dla mieszkańców obszarów zdegradowanych – obszaru Śródmieście – Centrum oraz zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury zrewitalizowanego obszaru dla osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Zakres prac modernizacyjno-adaptacyjnych obejmie:

  • adaptację strychu na pomieszczenia użytkowe (remont i wymiana warstw stropu i podłóg na poddaszu, przebudowa i wzmocnienie konstrukcji dachowej),
  • budowę ścianek dachowych i docieplenie stropodachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace elektryczne i sanitarne,
  • budowę wewnętrznego szybu windowego – przemurowanie ścian i otworów, w ścianach do przebudowy, przebicia stropów i wykonanie nadszybia i części klatki schodowej,
  • prace wymagane m.in. przepisami przeciwpożarowymi.

Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług. Nowo powstałe sale do terapii indywidualnej, umożliwią indywidualne poradnictwo z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, co stanowić będzie niezwykle cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej uczestników. Możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, którzy będą dostępni wyłącznie dla osoby potrzebującej, zwiększy szansę na zmianę trudnej sytuacji życiowej. Organizacja spotkań treningowych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych, zawodowych beneficjentów PCPR-u oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.

Dofinansowanie projektu z UE: 902 149, 85 zł

Wartość projektu: 1 061 352, 77 zł

do pobrania