Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie szkolenia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty:

w ramach umowy cywilno-prawnej

do przeprowadzenia szkolenia:

„Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

Termin wykonania zadania: 25.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 1. Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi narażonymi na stres związany z przemocą seksualną ze strony opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin dla grupy maximum 40 osobowej, które w swojej pracy stykają się z problematyką krzywdzenia seksualnego dzieci celem przybliżenia podstawowych aspektów prawnych oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

 1. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” do dnia 22.09.2017 r. do godz. 12:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 18.09.2017 r.

…………………, dnia…………………………….

(miejscowość) (data)

 

OŚWIADCZENIE

Ja……………………………………………………., zamieszkały/a w………………………………………………………….

(imię i nzawisko) (adres)

……………………………………………………………………….legitymujący/a się dowodem osobistym………………………,

(seria i numer dowodu osobistego)

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym oświadczam, że:

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadam obywatelstwo…………………………………………………………..

…………………………………………………

(data i podpis)