Zapytanie ofertowe – event

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji oraz poprowadzeniu eventu angażującego społeczność lokalną w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 2. Szczegółowy opis zamówienia:

Zorganizowanie i poprowadzenie Pikniku Rodzinnego dla min. 300 uczestników (rodziców i dzieci) połączonego z promocją projektu. Piknik Rodzinny ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy oraz zwiększyć świadomość nt. możliwych form wsparcia ofiar oraz świadków przemocy.

 • Miejsce realizacji: Ełk, Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Sala „Zebra”;

 • termin realizacji: 21 październik 2017 w godzinach 13:00 – 17:00;

 • ilość osób: min. 300 osób.

Wykonawca zapewnia:

 • atrakcje dla dzieci, jak również dorosłych (szczegółowy opis propozycji);
 • osobę prowadzącą piknik – konferansjera;
 • organizację konkursów dla dzieci, młodzieży oraz wspólne dla dzieci z rodzicami – łącznie ok. 5 konkursów;
 • oprawę muzyczną;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21.10.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: matysiak.k@pcpr.elk.pl do dnia 15.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena: 50%;

 • Ciekawość i rozmaitość atrakcji: 50 %.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 01.09.2017 r.