Zapytanie ofertowe – spot reklamowy

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umieszczeniu spotu reklamowego na dwóch telebimach.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie:

Emisja:

Powtarzalność wyświetlenia informacji

Długość wyświetlenia informacji

Grafika

Informacja o pikniku rodzinnym

07.10.2017 r.-

22.10.2017 r.

300 dobę

15 sekund

Wykonanie informacji graficznej przez oferenta

Informacja o Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

07.10.2017 r.-

300 na dobę

15 sekund

Wykonanie informacji graficznej przez oferenta

Plakat

23.10.2017 r.-

23.11.2017 r.

300 na dobę

15 sekund

Plakat będzie zapewniony przez Zamawiającego

  1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w pliku word.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

  • kampania od 07.10.2017 r. do 23.11.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: matysiak.k@pcpr.elk.pl do dnia 26.09.2017 r.

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena : 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 19.09.2017 r.