Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ełku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 180 pkt.2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.575) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Zarząd Powiatu w Ełku ogłasza konkurs na realizację zadania własnego w zakresie pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ełku.

1. Rodzaj zadania:
Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowane ze środków budżetu powiatu polegające na:

– prowadzeniu 5 placówek socjalizacyjnych o liczbie miejsc nieprzekraczającej 14 osób w każdej placówce, w tym 4 miejsca interwencyjne.

– zapewnienie transportu oraz udziału wychowawcy/psychologa/pedagoga w przypadku konieczności odebrania małoletnich w celu umieszczenia w pieczy zastępczej.

2.Postępowanie konkursowe odbywał się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Powinna ona w szczególności zawierał:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-miejsce realizacji zadania publicznego

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

-informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadnia;

-informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

-ogólną koncepcję działania placówek (planowane kierunki zmian w zakresie organizacji placówki, propozycje wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych istniejących placówek).

4. Do ofert należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

– dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie

– oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania

– sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2015 rok

– kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie

– informacja o organizacji opieki nad dziećmi (w szczególności: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia ze specjalistami, opieka nocna)

– informacja o prowadzonych zajęciach z: psychologiem, pedagogiem, osobą prowadząca terapię itp.

– regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie

– informacja o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Ełcki w latach 2012-2015

– aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

– aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

– oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązał wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy.

– Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

6. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

7.Termin i warunki realizacji zadania:

– Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

– Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs”, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor PCPR – Iwona Nowakowska, nr tel. (087)- 621-15-50.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Ełku.

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane

9. Oferty rozpatrzone zostaną z ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął termin ich składania, przez Komisją Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu w Ełku

10. Zarząd Powiatu w Ełku dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

– spodziewane efekty – 30 pkt,

– koszt realizacji zadania – 20 pkt,

– sposób realizacji i innowacyjność – 20 pkt,

– ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot – 15 pkt,

– zaangażowanie środków własnych – 15 pkt,

łącznie 100 pkt.

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku