Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja

Termin realizacji: 09.2017 r.- 02.2019 r.

Projekt realizowany w ramach RPO WiM 2014-2020

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki w wieku 29 lat i powyżej, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 36 uczestników/czek projektu.

 

Działania realizowane w projekcie:

 

1. Opracowanie IPD dla każdego uczestnika projektu.

 

2. Warsztaty aktywizacyjne

 

- W ramach działania zostaną zorganizowane warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, na których uczestnicy/czki będą mogli zapoznać się z sytuacją na rynku pracy, wymogami jakie

stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

- Poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

 

3. Pośrednictwo pracy

 

Pośrednictwo pracy kierowane będzie do uczestników/czek wymagających tego rodzaju wsparcia według zindywidualizowanych potrzeb w tym wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Pośrednictwo będzie miało na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez działania motywacyjne, przedstawiania aktualnych ofert pracy, aktualnej sytuacji na rynku pracy, informacji o giełdach pracy, targach pracy. Ponadto pośrednik pracy inicjował będzie spotkania z potencjalnymi pracodawcami, wskazywał sposoby aplikowania o pracę.

 

4. Szkolenia zawodowe

 

Szkoleniami objętych będzie 30 os.-a ich tematyka wynikać będzie z analizy potrzeb szkoleniowych uczestników/czek (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe).

 

5. Staże zawodowe

 

Tą formą zostanie objętych 60 uczestników/czek- na staże kierowane będą w pierwszej kolejności os. bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego ponieważ staże służyć będą nabywaniu umiejętności praktycznych wykonywania określonego zawodu lub określonych zadań. Planuję się organizację 40 staży 3 miesięcznych i 20 staży 6 miesięcznych Stażyści otrzymywać będą stypendium stażowe.

 

6. Zatrudnienie wspomagane

 

W ramach projektu zapewnione będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnienie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. Trener

pracy realizować będzie swoje zadania w zakresie motywowania i aktywności osoby z niepełnosprawnościami, zapewnienia jej wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego

oraz wypracowanie profilu zawodowego, wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą, wsparcia po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form

wymaganego wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

DO POBRANIA

KONTAKT

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

tel. (87) 621 15 50

www.pcpr.elk.pl