„Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku  w okresie 01.11.2016 r. - 31.12.2017 r. realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

 

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

 

Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

 

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących powiat ełcki.

 

Projekt skierowany jest do 70 osób (42 kobiety  i 28 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby niepełnosprawne,

osoby powyżej 50 roku życia,

kobiety,

osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

2. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, w ramach którego udzielane będzie także wsparcie psychologiczne,

3. Pośrednictwo pracy,

4. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,

5. 6- miesięczne staże zawodowe,

 

oraz wsparcie towarzyszące:

1. Stypendia stażowe – 1 850 zł brutto miesięcznie,

2. Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym – 6,65 zł brutto/godzina,

3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 

DO POBRANIA

KONTAKT

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

tel. (87) 621 15 50

www.pcpr.elk.pl

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo  w powiecie ełckim w latach 2016 - 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020