Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przypomina, iż 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na 2021 rok.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowanie zadanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

WNIOSEK NA 2021 r. – POBIERZ

PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniu 31.07.2020 r. Powiat Ełcki reprezentowany przez Pana Marka Chojnowskiego – Starostę Ełckiego podpisał Umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marcina Jastrzębskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-I.3144.28.6.2020 na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Ełcki z przeznaczeniem na realizację w/w projektu pozyskał środki finansowe  w wysokości 796 500,00 zł w tym: 671 290,00 zł to środki z EFS, kwota 125 210,00 zł pochodzi ze środków Krajowych.

Na podstawie Uchwały nr 16.63.2020 z dnia 09 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu Ełckiego Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, została upoważniona do realizacji ww. Projektu na terenie powiatu ełckiego.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów.

Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

W ramach realizacji zadania zakupiono: 250 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 20 sztuk drukarek, 2 sztuki oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki – 16 000 sztuk, rękawiczki – 24 050 sztuk, płyn do dezynfekcji – 300 litrów) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz ich opiekunom.

Sprzęt komputerowy oraz zakupione urządzenia przez 5 lat będą własnością powiatu ełckiego i zostaną użyczone rodzinom i placówkom.

W ramach realizacji projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wsparciem zostało objętych 139 rodzin zastępczych, 228 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej (53 dzieci), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Ełku (7 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Starych Juchach (4 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach (12 dzieci).

W dniu 28 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Panu Marcinowi Chilickiemu Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej w bezpłatne użyczenie 50 sztuk sprzętu komputerowego oraz środki ochrony indywidualnej dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek.

Dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Pani Joannie Ćwiek – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego 7 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej. Tego samego dnia przekazano również 9 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej Pani Dorocie Klukowskiej prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach.

Sprzęt komputerowy i środki ochrony indywidualnej sukcesywnie przekazywane będą rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowaczym wg. przyjętego harmonogramu.

Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będzie mogła wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje m.in.:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Wnioski do PCPR w Ełku można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem SOW (System Obsługi Wsparcia).

Załączniki do wniosku MODUŁ III

  1. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży)
  3. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej w imieniu której występuje opiekun prawny.
  4. Oświadczenia wnioskodawcy.
  5. Oświadczenie/zgoda dane osobowe/RODO.

WNIOSEK MODUŁ III – POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy – POBIERZ

Informacja o wyborze oferty na urządzeń wielofunkcyjnych i drukarekPOBIERZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż od dnia 20 października 2020 r. do odwołania obsługuje interesantów jedynie telefonicznie lub drogą mailową.

tel. (87) 621-15-50

514-159-429

512-592-612

E-mail: sekretariat@pcpr.elk.pl

Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie – gronek.e@pcpr.elk.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – kozlowski.r@pcpr.elk.pl

Wszelkie wnioski i pisma proszę wrzucać do skrzynki zlokalizowanej przy głównym wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku  (I piętro).

ZASADY

udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2020 rok

pobierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przypomina, iż w terminie od 07.09.2020 r. do    10.10.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2020/2021).

W ramach Modułu II w odniesieniu do semestru/półrocza objętego dofinansowaniem można ubiegać się o dofinansowanie do:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
3) opłaty za naukę /czesne/ – do równowartości kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:
1) Załącznik nr 1 – zaświadczenie z uczelni/szkoły
2) Załącznik nr 2 – oświadczenia wnioskodawcy
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
4) Załącznik nr 4 – zaświadczenie wydane przez zakład pracy (jeżeli dotyczy)
5) Załącznik nr 5 – kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub     orzeczenie równoważne)
6) Załącznik nr 6 – kserokopię Karty Dużej Rodziny ( jeżeli dotyczy)

Wnioski o w/w dofinansowanie będzie można składać w systemie SOW dostępnym na stronie www.sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Do pobrania:    
Wniosek MII
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup