PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniu 31.07.2020 r. Powiat Ełcki reprezentowany przez Pana Marka Chojnowskiego – Starostę Ełckiego podpisał Umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marcina Jastrzębskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-I.3144.28.6.2020 na realizację projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Ełcki z przeznaczeniem na realizację w/w projektu pozyskał środki finansowe  w wysokości 796 500,00 zł w tym: 671 290,00 zł to środki z EFS, kwota 125 210,00 zł pochodzi ze środków Krajowych.

Na podstawie Uchwały nr 16.63.2020 z dnia 09 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu Ełckiego Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, została upoważniona do realizacji ww. Projektu na terenie powiatu ełckiego.

Głównym Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów.

Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek);

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

W ramach realizacji zadania zakupiono: 250 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 20 sztuk drukarek, 2 sztuki oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej (maseczki – 16 000 sztuk, rękawiczki – 24 050 sztuk, płyn do dezynfekcji – 300 litrów) dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym osobom uczącym się, które pozostały w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz ich opiekunom.

Sprzęt komputerowy oraz zakupione urządzenia przez 5 lat będą własnością powiatu ełckiego i zostaną użyczone rodzinom i placówkom.

W ramach realizacji projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wsparciem zostało objętych 139 rodzin zastępczych, 228 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej (53 dzieci), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Ełku (7 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Starych Juchach (4 dzieci), Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach (12 dzieci).

W dniu 28 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Panu Marcinowi Chilickiemu Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej w bezpłatne użyczenie 50 sztuk sprzętu komputerowego oraz środki ochrony indywidualnej dla wychowanków oraz pracowników ww. Placówek.

Dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Pani Iwona Nowakowska – Dyrektor PCPR w Ełku dokonała uroczystego przekazania Pani Joannie Ćwiek – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego 7 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej. Tego samego dnia przekazano również 9 sztuk laptopów oraz środki higieny osobistej Pani Dorocie Klukowskiej prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka w Rękusach.

Sprzęt komputerowy i środki ochrony indywidualnej sukcesywnie przekazywane będą rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowaczym wg. przyjętego harmonogramu.

Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt będzie mogła wykorzystać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR