PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje m.in.:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Wnioski do PCPR w Ełku można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem SOW (System Obsługi Wsparcia).

Załączniki do wniosku MODUŁ III

  1. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży)
  3. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej w imieniu której występuje opiekun prawny.
  4. Oświadczenia wnioskodawcy.
  5. Oświadczenie/zgoda dane osobowe/RODO.

WNIOSEK MODUŁ III – POBIERZ

Oświadczenie wnioskodawcy – POBIERZ