O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Ełk ul. Piłsudskiego 5
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2020 r.

Główne obowiązki:

1) koordynacja, realizacja i nadzór nad pracą podległej komórki organizacyjnej oraz koordynatorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia,
2) realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
3) ponoszenie odpowiedzialności przed Dyrektorem za pracę podległego Zespołu,
4) współpraca z instytucjami oraz podmiotami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,
5) realizacja projektów na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
6) nadzór i kontrola na prawidłowością oraz terminowością realizacji zadań merytorycznych Działu,
7) weryfikacja dokumentacji kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka,
8) realizowanie postanowień Sądu w sprawie umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

9) współpraca z Sądem w przedmiocie wskazania kandydatów na rodziny zastępczej,
10) udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w pomocy społecznej,

11) sporządzanie corocznych sprawozdań z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

12) przygotowywanie dokumentacji konkursowej dotyczącej zlecenia realizacji zadania w zakresie wspierania rozwoju i systemu rodzinnej pieczy zastępczej,

13) ścisła współpraca z pracownikami realizującymi świadczenia.

Wymagania konieczne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
3) minimum  5- letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami zastępczymi w instytucjach pomocy społecznej lub jednostkach organizujących pracę z rodziną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych i kodeksu rodzinnego i opiekińczego,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na urzędniczym stanowisku kierowniczym,
9) nieposzlakowana opinia,
10)  wysoka kultura osobista. 

Wymagania pożądane:

1) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
3) opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych,
4) komunikatywność, sumienność, samodzielność, rzetelność, zaangażowanie, bezstronność,
5) zdolności interpersonalne,
6) swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,
7) obsługa urządzeń biurowych,

8) znajomość zagadnień dotyczących pieczy zastępczej,

9) doświadczenie w zakresie spraw dotyczących realizacji zadań organizatora pieczy zastępczej,

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) informacja o dotychczasowych doświadczeniach i uzyskanych osiągnięciach w pracy zawodowej, w tym w szczególności w zakresie realizacji zadań na rzecz pieczy zastępczej, 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym kierowniczym,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji,
12) kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej (jeśli kandydat takie posiada),
13) referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada. 

Warunki pracy:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

3) praca w siedzibie jednostki przy ul. Piłsudskiego 5,
4) okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
5) kontakt z rodzinami zastępczymi i podmiotami wspierającymi rodziny.

Pozostałe informacje:

1) Dokumenty  należy składać: w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

2) Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, I piętro, sekretariat , w godzinach od 7.00 do 15.00

3) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

4) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata i opatrzone kaluzula:

” Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

7) Oferty odrzucone ze względów formalnych – zostaną zwrócone kandydatom.

8) Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, będą odesłane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, reprezentowanym przez Dyrektora jednostki – Iwonę Nowakowską tel. 87 621 15 50, mail: pcpr@powiat.elk.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR w Ełku możliwy jest pod adresem email:iod@pcpr.elk.pl

3 .Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

5.Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony w Warszawie, ul. Stawki 2.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepis prawa pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania