Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 19 pkt. 11, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 11 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Ełku.

 1. Rodzaj zadania:

  Zadanie własne powiatu z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie na terenie powiatu ełckiego ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w formie całodobowej, zapewniając standard podstawowych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. Nr 42 poz. 418).

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Powinna ona w szczególności zawierać:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2. miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania;

  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

  6. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

 1. Do ofert należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

  2. dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawionego oraz jednostki wykonującej zadanie;

  3. oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania;

  4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2018 rok;

  5. kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie;

  6. regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie;

  7. informację o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Ełcki w latach 2015-2018;

  8. aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);

  9. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);

  10. oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy;

  11. wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

 3. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 4. Warunki finansowe realizacji zadania:

  1. Podmiot prowadzący dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala opłatę za pobyt w domu, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu.

  2. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

 5. Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

  2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

 6. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie domu dla matek,z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor PCPR — Iwona Nowakowska, nr tel. (087) 621-15-50. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Ełku. Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 7. Oferty rozpatrzone zostaną w ciągu 7 dni od dnia, w której upłynął termin ich składania, przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

 8. Komisja Opiniująca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

  1. możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę — 15 pkt,

  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania — 20 pkt,

  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie — 15 pkt,

  4. planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania — 20 pkt,

  5. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków — 15 pkt,

  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków — 15 pkt,

  łącznie 100 pkt.

 9. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

 10. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.