Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie placówek – opiekuńczo wychowawczych

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 180 pkt 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Ełku.

1. Rodzaj zadania:

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowe ze środków budżetu powiatu polegające na:

 1. prowadzeniu 5 placówek socjalizacyjnych o liczbie miejsc nieprzekraczającej 14 osób w każdej placówce, w tym 4 miejsca interwencyjne,
 2. zapewnienie transportu oraz udziału wychowawcy/psychologa/pedagoga w przypadku konieczności odebrania małoletnich w celu umieszczenia w pieczy zastępczej.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Powinna ona w szczególności zawierać:

 1.  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania;
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. ogólną koncepcję działania placówek (planowane kierunki zmian w zakresie organizacji placówki, propozycje wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych istniejących placówek).

4. Do ofert należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawionego oraz jednostki wykonującej zadanie;
 3. oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania;
 4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2018 rok;
 5. kwalifikacje osób przy udziale, których oferent zamierza realizować zadanie;
 6. informację o organizacji opieki na dziećmi (w szczególności: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zajęcia ze specjalistami, opieka nocna);
 7. informację o prowadzonych zajęciach z: psychologiem, pedagogiem, osobą prowadzącą terapię itp.;
 8. regulaminy i procedury obowiązujące w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie;
 9. informację o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków publicznych innych niż przekazanych przez Powiat Ełcki w latach 2015-2018;
 10. aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);
 11. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia);
 12. oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy;
 13. wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

6. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 2. Oferent realizując zlecone zadania jest zobowiązany do stosowania w szczególności przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

8. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs”, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor PCPR – Iwona Nowakowska, nr tel. (087) 621-15-50. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do PCPR w Ełku. Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty rozpatrzone zostaną ciągu 7 dni od dnia, w której upłynął termin ich składania, przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

10. Zarząd Powiatu Ełckiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. spodziewane efekty – 30 pkt,
 2. koszt realizacji zadania – 20 pkt,
 3. sposób realizacji i innowacyjność – 20 pkt,
 4. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot – 15 pkt,
 5. zaangażowanie środków własnych – 15 pkt,

łącznie 100 pkt.