Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu logo projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz ich druk. Wykonanie gadżetów i druk poradnika. Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie logo projektu

1 szt.

Projekt graficzny i druk plakatów A2 i B2

100 szt. (po 50 szt. każdego formatu)

B2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2

A2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2)

Projekt graficzny i druk broszur informacyjnych DL

130 g/m2 – błysk 2500 szt.

Wykonanie gadżetów z logo projektu i tytułem projektu:

długopisy

100 szt.

naklejki

100 szt.

Balony na patyku

1000 szt.

Druk poradnika A5 pn. „Dziecko w cyberprzestrzeni – jak ustrzec przed niebezpieczeństwem”

200 szt.

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w pliku word.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę ( np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • logo, plakaty, broszury, gadżety do 29.09.2017 r.

 • poradnik do 12.12.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: matysiak.k@pcpr.elk.pl do dnia 13.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena : 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.