Nabór uczestników do projektu pt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
u. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk
informuje, iż

w związku z realizacją projektu pt „ Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

od dnia 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r. rusza nabór uczestników do projektu.

Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 1. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego z kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz specjalistycznej dla ofiar przemocy. Poradnictwem objęte zostaną osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, opiekunowie przeżywający trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny przeżywające sytuacje kryzysowe.

Celem punktu jest wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego min.:

 • pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych;

 • pomocy dla osób nie radzących sobie z kontrolą złości;

 • wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych;

 • udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej;

 • udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

 • pokierowanie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych;

 • podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą przemocą/ kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązywania.

 1. Szkolenie „ Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” ( 40 osób) ; szkolenie ma na celu wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci- ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy. Przybliżenie podstawowych aspektów prawnych dotyczących przemocy wobec dzieci oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich. Ponadto szkolenie pozwoli na przybliżenie istoty zjawisk przemocy szczególnie seksualnej wobec dzieci i wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom oraz radzenia sobie z nimi.

 2. Warsztaty „ Cyberprzemoc, stalking, bullying ( przemoc bądź agresja interpersonalna)” (15 osób) ; Zajęcia dla rodziców mają na celu uświadomienie im,że cyberprzemoc, stalking i bullying często wyglądają niewinnie, jednak potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę, mającą duży wpływ na psychikę młodego człowieka. Warsztaty wskażą możliwości działań profilaktycznych i systemu reagowania rodziców w sytuacji ujawnienia aktów cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu oraz zwiększenie świadomości rodziców dotyczących zalet i wad internetu.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę o:

 • psychologicznym wizerunku dziecka- sprawcy, ofiary i świadka cyberprzemocy, stalkingu;

 • sposobach ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami płynącymi z sieci;

 • wypracują sposoby reagowania na formy cyberprzemocy, stalkingu i bullyingu, które dotykają dziecko;

 • konsekwencjach przemocy w sieci, stalkingu i przemocy rówieśniczej;

 • jak zachowuje się i jak powinna zachować się ofiara cybrprzemocy, stalkingu i bullying’u i gdzie można szukać pomocy;

 • jak powinni zachować się rodzice w sytuacji związanej ze stwierdzeniem, że dziecko jest ofiarą przemocy;

 • jak zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą przemocy.

 1. Grupa wsparcia dla rodziców (15 osób, grupa półotwarta) : celem prowadzonych zajęć jest nauka nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową ( minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania w rolach społecznym, rozwiązania relacji z przemocą). Wsparcie opierać się będzie na rozwoju i wzmocnieniu popranej komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Zajęcia poruszą również kwestię zagrożeń związanych z dezintegracją więzi rodzinnych, uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz współuzależnienia, zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pracy nad rozwojem własnych zainteresowań, wzmacniania wiary we własne możliwości, budowania pozytywnego wizerunku, trudności szkolnych dzieci i młodzieży, konfliktu pokoleń, zachęcania dziecka do samodzielności i współpracy, roli telewizji i internetu we współczesnym świecie.

  Program grupy wsparcia dla rodziców obejmuję wiedzę z zakresu:

 • prawidłowych postaw wychowawczych;

 • umiejętności społecznych;

 • systemu stosowania nagród i kar;

 • prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Do udziału w poszczególnych zajęciach mogą zostać zakwalifikowane osoby:

 • Dorosłe osoby ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą;

 • sprawcy przemocy ;

 • świadkowie przemocy;

 • osoby nie radzące sobie z w sytuacjach kryzysowych;

 • rodzice biologiczni, zastępczy, którzy chcą nabyć kompetencji wychowawczych;

 • przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej;

 • osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, pracownicy socjalni, kuratorzy, służba zdrowia, pracownicy organizacji pozarządowych.

Udział w zajęciach jest

BEZPŁATNY

Celem zgłoszenia się do udziału w zajęciach zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -13.00 pokój nr 4. Dodatkowych informacji udziela również telefonicznie Pani Katarzyna Matysiak pod nr telefonu (87) 621-15-50.

OŚWIADCZENIE

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w zajęciach

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. W razie konieczności zrezygnowania z udziału w projekcie, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ze wskazaniem uzasadnienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 2. W przypadku mojej rezygnacji z projektu w trakcie trwania wybranej przeze mnie formy wsparcia, zobowiązuję się do zwrotu wszystkich otrzymanych od realizatorów projektu materiałów dydaktycznych.

 3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*) na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu.

 4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

*) Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………….
(data i podpis uczestnika projektu)