Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przypomina, iż ruszył nabór wniosków na Moduł II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Terminy przyjmowania wniosków:

06.09.2021 r. – 10.10.2021 r. (sem. zimowy)

Wnioski do pobrania:

Moduł II

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie PCPR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 lub za pośrednictwem bezpłatnego systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Zapraszamy na I edycję bezpłatnych, certyfikowanych warsztatów dla rodziców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie lub borykają się z trudnościami wychowawczymi.
Kiedy? 24-26 września 2021 r.
Gdzie? Czerwińsk nad Wisłą
Szczegółowe informacje na stronie:

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza: 

Działanie realizowane w ramach projektu Towarzystwa Salezjańskiego pt. „Wolontariat drogą do praworządności”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Planowane kolejne edycje to:
– Różanystok 8-10.10.2021
– Kutno 5-7.11.2021 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż Powiat Ełcki przystąpił do realizacji programu pn. „Zajęcia klubowe WTZ” w 2021/2022 roku. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu mogą składać wnioski do PCPR w Ełku do dnia 14.06.2021 r. Szczegółowe informacje na temat programu, druk wniosku oraz informacje o dokumentach, które należy złożyć wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Podejmowanie decyzji

w istotnych sprawach dotyczących małoletnich

umieszczonych w pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza jest to instytucja powoływana na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

Pieczą zastępczą w formie rodzinnej obejmowane są dzieci, które z jakichkolwiek powodów nie mają zapewnionej opieki przez rodziców. Sąd może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Orzeczenie w przedmiocie umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej zapada w formie postanowienia, które jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą wydania.

Dziecko będące pod opieką rodziny zastępczej może w niej przebywać do osiągnięcia pełnoletniości lub maksymalnie do 25 roku życia, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki. Małoletni przebywający w pieczy zastępczej mają szansę powrotu do swojej rodziny biologicznej w przypadku, kiedy pod nadzorem odpowiednich instytucji rodzina ta będzie w stanie wykazać, że jest już zdolna do tego aby w pełni zaopiekować się dziećmi, które wcześniej zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka, jeżeli nie zostali jej pozbawieni.         W sytuacji, gdy rodzice dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej mają ograniczoną władzę rodzicielską, to nadal przysługuje im prawo do decydowania o istotnych dla dziecka sprawach, np. wyrażenie zgody na leczenie lub przeprowadzenie zabiegu, itp. Każda ważna decyzja dotycząca dziecka podjęta przez rodzica zastępczego – musi być zatwierdzona przez rodzica biologicznego oraz winna być podjęta po uprzedniej konsultacji z pracownikiem PCPR-u w Ełku.

Mając na uwadze art. 33 w/w ustawy należy pamiętać, iż jednym z głównych zadań, obok opieki i wychowania jest nawiązanie i podtrzymanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecku, bardzo ważne jest, umożliwienie dziecku kontaktu z rodzicami, chyba że sąd postanowi inaczej.

Sąd opiekuńczy może postanowić inaczej i pozbawić rodziców możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. W przypadku pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, sąd ustanawia opiekuna prawnego małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej.

Opiekun prawny zastępuje rodziców ze wszystkimi ich obowiązkami. Sprawuje opiekę i ochronę nad interesami osobistymi oraz majątkowymi dziecka. Opiekun jest także przedstawicielem ustawowym podopiecznego, co oznacza, że może zajmować się czynnościami prawnymi w jego imieniu.

Osoby, które jednocześnie pełnią funkcję opiekuna zastępczego i opiekuna prawnego, mogą podejmować decyzje w istotnych sprawach dotyczących osoby dziecka, jednakże zobowiązani są każdorazowo konsultować je z sądem rodzinnym oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W tym miejscu, należy zwrócić uwagę, iż niedopuszczalne jest, aby rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domu dziecka wykonywały zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź też ośrodków adopcyjnych wobec dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, tj.: udostępniały informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną osobom postronnym, na stronach www, środkom masowego przekazu, zgłaszały do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej), dobierały rodziny przysposabiające, przeprowadziły analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym” (zadania ośrodków adopcyjnych).

Z poważaniem

Iwona Nowakowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ZASADY

udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok

Pobierz – Zasady 2021

Do góry

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku reprezentowane przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@pcpr.elk.pl, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.
3. Podstawy prawne przetwarzania:
a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe
przetwarzane są:
– w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d) RODO,
– ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.
b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
przez Dyrektora PCPR władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa –
państwa dane osobowe przetwarzane są:
– w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
– ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.
c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o
charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
– w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
– na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
– ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwianie
spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie np. składanie wniosków – państwa dane
osobowe przetwarzane są:
– wyłącznie w celu realizacji sprawy wchodzącej w zakres Dyrektora PCPR
– na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne,
– w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które
będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ełku.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
b) przez okres wymagany przepisami prawa,
c) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.