Witamy w PCPR
KARTA PARKINGOWA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator witryny   

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH Od dnia 1 lipca 2014 roku

 
nabór uczestników 21.08.2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator witryny   

Nabór uczestników do projektu

w związku z realizacją projektu pt. „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 
„Wiedzieć znaczy być” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 10:07

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zachęca do zapoznania się z informacją Fundacji na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, która od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.


Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów są następujący specjaliści: prawnik,specjalista prawa pracy i bhp,doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz specjalista pracy socjalnej. Korzystanie z poradnictwa odbywa się na określonych na stronie zasadach http://www.fundacja.srem.co/zasady.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.

 
„Start w samodzielność” PDF Drukuj Email
wtorek, 22 lipca 2014 12:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku rozpoczęło trzecią edycję rekrutacji do projektu „Start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku bądź nieaktywna zawodowa zamieszkująca obszar wiejski powiatu ełckiego w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • „Barman-kelner”
 • Staże zawodowe na stanowisku barman-kelner

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście w terminie do 31.08.2014r.

Projekt „Start w samodzielność” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku na terenie powiatu ełckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, tel. 87-621-15-50, www.pcpr.elk.pl

 
„Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” PDF Drukuj Email
piątek, 11 lipca 2014 12:52

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 lipca br. rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, wśród dofinansowanych projektów znalazł się wniosek PCPR w Ełku.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku otrzymało dotację na projekt - „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy”. Łączny koszt projektu to 125 000 zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to 95 000 zł.

 

Celem głównym projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, zwłaszcza ta pomoc kierowana jest do dzieci – ofiar przemocy domowej, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej oraz ich rodziców biologicznych, a także rodziców zastępczych.

 

W ramach projektu przewidziane zostały działania zmierzające do budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy powiatu ełckiego – ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą, świadkowie przemocy, wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, którzy doświadczyli przemocy, osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby nie radzące sobie w sytuacjach konfliktowych, rodzice biologiczni dzieci, które zostały umieszczone w pieczy , opiekunowie, którzy chcą nabyć kompetencje wychowawcze, uczniowie, przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej.

Projekt zakłada:

 1. Utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego w siedzibie PCPR – kompleksową ofertą pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, specjalistycznej zostaną objęte poszczególne osoby zarówno ofiary przemocy, jak i zagrożone przemocą, a także rodziny zastępcze oraz dzieci, które ze względu na przemoc trafiły do pieczy zastępczej.

 2. Przeprowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń i konkursu.

 3. Utworzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży, w tym z pieczy zastępczej (rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 4. Zorganizowanie eventu angażującego społeczność lokalną oraz projekcję filmu.

 5. Kolportaż ulotek, broszur dot. zjawiska przemocy oraz poradnika dla rodziców „Karanie bez pasa, nagradzanie z głową”

 

Projekt będzie realizowany w okresie od końca lipca 2014 do 31.12.2014 r.

Informacje o terminach i planowanych działaniach dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.elk.pl

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 12